Bol Hytaý Highokary hilli ýokary basyşly 10L 20L 40l 50l 68 Satuw zawody we öndürijileri üçin mugt lukmançylyk kislorod silindri |HRF

Lokary hilli ýokary basyşly 10L 20L 40l 50l 68 Satuwda mugt lukmançylyk kislorod silindri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Görnüşi ISO9809-3 kislorod silindri Daşarky diametri 219mm
Suw kuwwaty 40L Boý 1300mm
Iş basyşy 150Bar Cap beýikligi bilen 1450mm
Synag basyşy 250Bar Agramy 48kg
       
Diwaryň galyňlygyny dizaýn ediň 5.7mm Material 37Mn
Saklaýjy gaz 6M3    
Reňk Greenaşyl, gara, ak, gök, sary, talap edilişi ýaly / kislorod çüýşesi üçin    
Dolduryjy Howa, kislorod, argon, wodorod, geliý, azot, kömürturşy gazy, giňişlik gazy we kislorod tanky üçin gazy garyşdyrmak    
Gaplamak 1. ýük ýüklemek;2. plastmassa dokalan torda gaplanan;3. agaç paletlere gaplanan;4. talap edilýär.    
SEFIC hakda Hytaý gaz silindrini öndüriji hökmünde SEFIC kislorod gaz silindrini, azot gaz silindrini, argon gaz silindrini, CO2 gaz silindrini, wodorod gaz silindrini, geliý gaz silindrini, asetilen gaz silindrini, CO2 kartrijini we alýumin silindrini hödürleýär… CE / TUV kepillendirilen.  

Haryt maglumatlary

a (15)

a (16)

Biz hakda

Fiziki we himiki derňew, gözden geçirmek, ýüze çykarmak we dürli synaglar üçin doly enjamlar we gurallar bilen 10 sany polat bökdençsiz gaz silindrli önümçilik liniýalary we 8 sany akylly kebşirleme bar.Düşnüksiz polat gaz silindrleri, 140, 152, 15% 219 232 diametri bolan silindrleri kadalaşdyrmak we kondisioner silindrleri we kislorod, argon, azot, wodorod, geliý, neon ýaly 11 görnüşli gysylan gaz silindrlerini öz içine alýar. , kryp ton.air.metan kömürturşy gazy.azot oksidi.ksenon, kömürturşy gazy.azot oksidi (gülýän gaz), kükürt heksaflorid, wodorod hlorid, etan, etilen, triflorometan alkan heksafluoroetan niliden ftorid, silan, fosfan, tetrafluorometan, bor triflorid garyşyk gaz, ammiak gazy, ýokary arassa organiki gaz, ultra arassa elektron gazy, adaty gaz, daşky gurşawy goramak we lukmançylyk gazy, kebşirleýji gaz, sterilizasiýa gazy we beýleki ýokary gazly silindrler ýaly gaz silindrleri.Kebşirlenen silindrlere 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 50 kg LPG silindrler we 15 kg, 20 kg, 30 kg we 50 kg C3H8 silindrler girýär.Önümler lukmançylyk, awiasiýa, ylym we tehnologiýa, elektronika, elektrik, nebit, himiýa senagaty, magdançylyk, polat, reňkli metallary eritmek, termiki in engineeringenerçilik, biohimiýa, daşky gurşaw gözegçiligi, lukmançylyk gözlegleri we diagnoz, miweleriň ýetişmegi ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.azyk önümlerini tygşytlamak we beýleki ýokary derejeli möhüm ugurlar Şongong, jemgyýet üçin has ýokary hilli we ygtybarly önümler bermek maksady bilen "hünärli, arassalanan, has uly we güýçli bolmak" telekeçilik pelsepesine hemişe eýerýär, biz taýýar milli gaz senagaty we täze we köne müşderiler bilen işlemek, tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek, umumy ösüşi, sazlaşygy we ýeňiş gazanmak we has gowy geljegi döretmek

Kompaniýa PSA VPS azot zawody, PSA kislorod zawody, PSA ýokary PSA üýtgeýän basyş adsorbsion kislorod zawody, PSA üýtgeýän basyş adsorbsiýasy ýokary arassa wodorod zawody, kislorodyň dargamagy wodorod zawody wodorod, wodorod-azot deňeşdiriji enjam, gaz arassalaýjy enjam, gaz dikeltmek bilen üpjün edip biler enjamlar, howany arassalamak Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli gaz üpjünçiligi çözgütlerini berip bileris.Mundan başga-da, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli gaz üpjünçiligi çözgütlerini berip bileris we müşderilere azot, kislorod we wodorod önümçilik enjamlary we degişli enjamlar bilen üpjün edip bileris. we ş.m. Kompaniýa öndürýän enjamlar reňkli, gara metal, ýylylygy bejermek, himiýa senagaty, nebit senagaty, plastmassa senagaty, rezin senagaty, elektron senagaty, piwo we içgi, azyk önümlerini tygşytlamak, metallurgiýa senagaty, aýna senagaty, kömür senagaty, aerokosmos tehnologiýasy goldawy we beýleki pudaklar Enjamlar durnukly we ygtybarly.Esasy: landokarky kislorod generatory, daglyk dispersiýa kislorod üpjün ediji maşyn, PSA üýtgeýän basyş adsorbsion sianid zawody, PSA üýtgeýän basyş adsorbsion kislorod zawody PSA VPS kislorod zawody, PSA VPS ýokary arassa wodorod zawody, çylşyrymly dargadyjy ösümlik radon enjamy, wodorod-azot paýlaýjy enjam, gazy arassalaýjy enjam, gazy dikeldiş enjamy, gaz arassalaýyş taslamasy ýaly howa gaz enjamlary

Biz hakda

a (17)
a (18)
a (19)
a (20)
a (21)
a (22)
a (23)

Haryt kategoriýalary

a (24)
a (1)
a (2)
a (3)
a (4)
a (5)

Önümçilik prosesi

a (6)
a (7)
a (8)

CE şahadatnamasy

a (9)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň