Näme üçin HRF saýlaň?

Näme üçin HRF saýlamaly?

“Wuxi Hail Roll Fone Science & Technology Co., Ltd.”

55-1

ýokary hil

Hil gözegçilik toparymyz, hiç hili ýokary hilli standartlara laýyk gelmeýän zatlaryň goýulmagyny üpjün edýär.

Gelýän harytlaryň hemmesini ammarda goýmazdan ozal barlaýarys.

7125099_000222564000_2

Satuwdan soňky hünär hyzmaty

1. Önümlerimiziň hemmesinde 12 aýlyk kepillik bar.
2. Harytlary alýançaňyz buýrugy yzarlaň.
3. productshli önümlerimiz eltilmezden ozal QC bölümimiz tarapyndan berk barlanýar
4. 1-3 iş gününiň dowamynda sargyt nusgasy

3-1

Toparymyz

Önümimiz, iberişimiz, bukjamyz we ş.m. hakda haýsydyr bir sorag bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Meseleleri çözmek üçin elimizden gelenini ederis.
Satuwdan soňky iň gowy hyzmaty we tehniki goldawy size hödürläp bileris.Operasiýa ýa-da tehnologiýa meselesi barada soraglaryňyz bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

Üstünlik

01

Amatly transport

zawodymyz, gysga wagt we arzan transport çykdajylaryny üpjün edýän Şanhaý şäherine (iki sagat uzaklykda) Wuxi şäherinde ýerleşýär.

04

Ösen we amaly

Mysal üçin, diwar / üçek paneli rulony emele getirýän enjamlar, adaty enjamyň başaryp bilmeýän üçek syzmagy meselesini çözýär.

Şeýle hem, emele getiriji maşynlar daşarky gözegçilikden we nusga alma barlagyndan soň milli gözden geçirilmedik önümlerdir.

02

Önümleriň doly görnüşi

Isleýşiňiz ýaly her dürli şekil döretmek üçin ulanyp boljak rulon emele getiriji enjamlary hödürläp bileris.Kompaniýa, müşderiniň islegi üçin standart däl önümleri öndürip biler.

05

Hünärmen we wagtynda hyzmat

Satuwdan öňki hyzmat barada aýdylanda bolsa, kompaniýa nusga görnüşini mugt hödürleýär.Garaz, haýsy tarapyň ýük töleýändigi maslahat beriji.
Satuw hyzmaty barada aýdanymyzda, kompaniýamyz gowşak bölekler üçin müşderilere satuw arzanladyşlaryny we kömek pullaryny hödürleýär.Sargytlaryň başyndan takmynan 3 aýlyk gowşuryş sikli bar.Daşary ýurtlara eltiş sikli içerki bilen deňdir.
Satuwdan soň bir ýyl kepillik möhleti bar.Kepillik döwründe maşynlara tehniki hyzmat etmek we abatlamak mugt üpjün ediler.

03

Specialöriteleşdirilen

Specializedöriteleşdirilen tehniki işgärler we hiliň barlagy üçin jogapkär tejribeli toparyň sanawy bar.Ine, tehniki we ökde hünärmenler, daşary söwdanyň ýokary derejeli işgärleri we inersenerleri.

06

OEM

Mundan başga-da, kompaniýamyz OEM işini hödürläp biler we müşderiler üçin rulon emele getirýän enjamlarymyz we uzynlyk çyzygymyz üçin mugt üpjün edip biler.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň