Sorag-jogap

Sorag-jogap

1-nji sorag: Bir stockada bir gezek ulanylýan maska ​​dilimiňiz barmy?
J: Hawa, Zawodymyzda häzirki wagtda bir gezek ulanylýan maska ​​dilimleri bar.

2-nji sorag: Indi bir gezek ulanylýan maska ​​dilimini goýup bilerinmi?
J: Hawa, edip bilersiňiz.

3-nji sorag: Siziň şahadatnamalaryňyz barmy?
J: Bizde CE, MA we içerki bazar üçin käbir ygtyýarnamalar bar.

4-nji sorag: Bir gezek ulanylýan maska ​​dilimini haýsy görnüşde berip bilersiňiz?
J: Maskalarymyzy kesmek 100% täze materialdan, 3 sany dokalan däl, KN95 maskasy, çagalar ýüz maskasy.

5-nji sorag: MOQ we bahaňyz näme?
J: 1set we bahasy ylalaşylan

6-njy sorag: Siziň bahaňyz gaty ýokary, arzan bahany alyp bilerinmi?
J: Dogrymy aýtsam, häzirki wagtda bahanyň gaty ýokarydygyny hem pikir edýäris.Wirus ýokaşmazdan ozal 0.014USD / pc bilen ýüz maskasyny satyn almak aňsat.Nowöne häzirki wagtda Hytaýda maska ​​öndürmek wirusa täsir etdi, tutuş dünýäde maskalar ýetmezçilik edýär.Şeýlelik bilen, hatda 1USD / pc töleseňizem, ýerli şäherde üpjün edijini tapmak kyn, köpüsiniň Hytaýdan satyn alynmagyna sebäp bolýar.Maska öndürmek kuwwaty çäklidir, alyjylar häzirki wagtda üpjün edijilerden has ýokary.Mundan başga-da, çig mal, gaplaýyş gutusy, iberiş bahasy we zähmet gymmaty hepdelerden bäri köpelýär.

7-nji sorag: Töleg möhletiňiz näçe?
J: iň bolmanda, önümçilikden öň 70% töleg, ýüklemezden 30% töleg. Iň gowusy doly tölendi

8-nji sorag: 5pc zakaz etsem, haçan alyp bilerin?
J: Bir stockadaky önümler töleg tertibinde ýerleşdiriler.Wagt almak ýük daşama ýoluna baglydyr.Howa bilen iberilse, 3-7 gün gerek.Deňiz bilen gämi iberilse, barjak portuňyza baglydyr.

9-njy sorag: Meniň adresime iberip bilersiňizmi?Shük daşamak üçin näçe?
J: Pls iberiş adresiňizi bize iberiň, şondan soň iberiş bahasyny hasaplarys.

10-njy sorag: Düzeltmek mümkinmi?
J: Hawa, kabul ederliklidir.Thisöne bu pursatda muny etmegi maslahat bermeýäris, ýöriteleşdirilen sargytlar adaty sargytlardan has az 10 gün gerek bolýar.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň