Bol Hytaý 25 ýyl egrilen dokalmadyk önümçilik çyzygy Örülmedik dokalýan maşyn Spunlace dokalmaýan önümçilik fabrigi we öndürijiler |HRF

25 ýyl egrilen dokalmaýan önümçilik liniýa dokalmadyk dokma maşyn Spunlace dokalmadyk maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

a.Haryt kategoriýasy:Düz, deşikli mata, quakkard we ş.m.

b.Haryt aýratynlyklary:Ini (arassa ini): Takmynan.2.1m

Mukdar agramy: 30-80 GSM

c.Tizlik we mümkinçilik:Mysal üçin (70% PET + 30% VIS) 40GSM ýönekeý 70m / min 352kg / sag

d.Meş, quakkardyň tizligi dogry peselýär

e.Kuwwat / ýylylyk çeşmesi / kuwwaty:

♦ Elektrik üpjünçiligi kuwwaty : 380V / 50HZ üç fazaly, işleýiş güýji220V / 50HZ (müşderiniň talaplaryna görä müşderilere bagly)

Atylylyk çeşmesiniň ýylylyk çeşmesi: tebigy gaz bilen ýylatmak ýa-da bug bilen ýylatmak

♦ Transformator Transformator: 800KVA

Gurlan jemi: takmynan.1300kw, hakyky takmynan.40-50%

Jemi gurnama güýji: takmynan 1300kw, hakyky 40-50%

Spunlace-1
Spunlace-2
Spunlace-3

Önümiň parametrleri

I. Taslama barada maglumat
Taslamanyň ýerleşýän ýeriýerleşýän ýeri /
Çig mal maglumatlary we deňeşdirmeÇig mal Poliester PET1.5d × 38mmVISCOSE1.5 ~ 1.7d × 38mm

100% ýa-da 10-90% gabat gelmek ikisem gowy

Haryt kategoriýasyHaryt kategoriýasy Düz, deşikli mata, quakkard we ş.m.
Önümiň ulanylyşyÖnümiň ulanylyşy

1. Çygly dokumalaryň her görnüşi: dilim, barrel salfetka, derini ideg etmek, çaga süpürmek, gözellik polotensasy, dezinfeksiýa polotensasy, öýde ulanmak, awtoulag ulanmak, öý haýwanlaryny ulanmak dokumalary we ş.m .;Çygly dokumalaryň her görnüşi: dilim, barrel salfetka, derini ideg etmek, çaga süpürmek, Gözellik polotensasy, dezinfeksiýa polotensasy, öýde ulanmak, awtoulag ulanmak, öý haýwanlaryny ulanmak dokumalary we ş.m.

2. Lukmançylyk geýimi: Gauze, bint, hirurgiki polotensa we ş.m.

3. Beýlekiler: senagat we raýat süpüriş materiallary, kir ýuwujy reňk ýuwujy we lint siňdiriji listler, bir gezek ulanylýan ýumşak polotensalar we ş.m.

Beýlekiler: Senagat we raýat arassalaýyş materiallary, kir ýuwýan materiallar,

Bir gezek ulanylýan ýumşak polotensa

Haryt aýratynlyklaryÖnümiň spesifikasiýasy Ini ini (arassa ini): Takmynan.2.1mMukdar agramy: 30-80 GSM
Önümiň talaplaryHaryt standarty Industryerli senagat standarty FZ / T64012.1-2013 A.derejesi

MD / CD 4-6: 1

Tizlik we mümkinçiliklere salgylanmaTizlik we mümkinçilik Mysal üçin (70% PET + 30% VIS) 40GSM ýönekeý 70m / min 352kg / sagMeş, quakkard dogry tizlenýär
Kuwwat / ýylylyk çeşmesi / kuwwatyKuwwat / ýylylyk / wolt

u Elektrik üpjünçiligi kuwwaty : 380V / 50HZ üç fazaly, işleýiş güýji220V / 50HZ (müşderiniň talaplaryna görä müşderilere bagly)

u ýylylyk çeşmesiniň ýylylyk çeşmesi: tebigy gaz bilen ýyladyş ýa-da bug bilen ýylatmak

Transformatorda: 800KVA

Gurlan jemi: takmynan.1300kw, hakyky takmynan.40-50%

Jemi gurnama güýji: takmynan 1300kw, hakyky 40-50%

Suw çeşmeleri we akymlarSuw çeşmesi we akym Suw çeşmesiniň suw çeşmesi: gatylygy 4-5 °, PH bahasy 7-9Aýlanyş göwrüminiň aýlanyşygy150T / sag, makiýa up suw akymynyň üpjünçiligi5T / sag (awtomatiki)

Zyňyndy: galyndy suwlary gaýtadan işlemek taslamasy (müşderilere ideg)

COD≤80PPM BOD≤60PPM

SS≤80PPM

Ussahananyň daşky gurşaw talaplaryDaşky gurşawyň zerurlygy Okuw ussahanasynyň temperaturasy \ çyglylyk: 15-33 ℃, 65% ± 10% (müşderiniň aladasy) Ussahananyň temperaturasy \ çyglylygy: 15-33 ℃ 65% ± 10% (müşderi hyzmaty)
Dolandyryş usulyDolandyryş usuly PLC HMI dolandyryş PLC HMI dolandyryşySüýümi taýýarlamak ulgamy: 1 ekran ekrany

kartoçka ulgamy: 2 ekran

Önüm prosesi

Spunlace-4
Spunlace-5

Jikme-jik suratlar

Spunlace-6
Spunlace-7
Spunlace-8
Spunlace-9
Spunlace-10

Kompaniýanyň maglumatlary

Spunlace-11

Wuxi Hai Roll Fone Science & Technology Co., ltd.Hytaýda dokalmadyk tehnika tehnologiýasynyň öňdebaryjy kärhanasy bolup, 33 ýyllap dokalmadyk enjamlary öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Feilong Hytaýda ilkinji öndüriji.Hytaýdaky boşlugy dolduran Feilong spunlace liniýasy, 2000-nji ýylda ylmy we tehnologiki üstünliklere milli baha berildi we Feilong şondan bäri dünýäde 250-den gowrak aýlaw liniýasyny üpjün etdi.Müşderilere dizaýn, önümçilik, gurnama, işe girizmek, okuw toplumy hyzmatlaryny bermek üçin Feilong-da 8 synag synag önümçilik liniýasy bar.

Spunlace-12
Spunlace-2
Spunlace-3
Spunlace-5

Söwda sergileri

Müşderilerimiz bütin dünýäde

Spunlace-16
Spunlace-17
Spunlace-18

Şahadatnama

Spunlace-19

GAPLAMAK WE IŞLEMEK

1+1 Full automatic plane mask machine13 (1)

Sorag-jogap

1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?
Takyk däl, bu enjama bagly.

2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?
Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.

4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?
Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?
Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.6. 6.Siz söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biz öndüriji.

7. Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?
Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?
Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

9.Sizleşdirilen üpjün edýärsiňizmi?
Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň