Bol Hytaý gyzgyn satylýan kf94 aceüz örtügi ýasamak maşyn / f94 ýüzi / kf94 korea / kf94 maşyn zawody we öndürijileri |HRF

Gyzgyn satylýan kf94 Faceüz örtügi ýasaýjy maşyn / f94 ýüzi / kf94 korea / kf94 maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Machinehli enjam materialdan ýasalan bölekden, ýokarky burun çyzygyndan, şekilli kebşirleme böleginden, eplenýän görnüşden, şekil kesýän bölekden, öwrüm böleginden, materialy bölýän bölekden, gulak kemerinden we ýygnaýan bölekden durýar.

1.Materi çarçuwanyň bölegi: howanyň giňelmegi, magnit tozy tormozy we materialyň dartylmagynyň öňüni almak üçin gözegçilik ediji.

2. Burun çyzygynyň ýokarky bölegi: silindr ultramelewşe tolkun bilen kebşirlenýär we burun çyzygyny materiallara zerur uzynlyk bilen düzýär.

3. Şekil kebşirleme bölegi: galyp ultrases tolkunyna we başlangyç dokma kebşine laýyk gelýär.

4.Gaplamak: eplenýän mata

5.Sape kesiji bölegi: ýörite ýasalan kesiji, rulon görnüşli, bu wagt maska ​​ilki emele gelýär

6.Flip bölegi: gulak gaýyşlaryna taýynlyk görmek üçin maskany öwüriň 7. Bölüniş: paýlanyş paýlanyşy, önümçilik kuwwatynyň ýokarlanmagy 8.Goşagyň gaýyş bölegi: gulak kemeriniň çyzygyny görmek üçin ulanylýan maska ​​maşyn pudagy üçin ýörite aýlanýan disk. ultrases sesli ýarym taýýar maskada we maska ​​şu wagt emele gelýär .Kolleksiýa bölegi: kemeri çykaryň, önüm ýygnaň.

 

Full automatic 2D KF94 mask machine12
Full automatic 2D KF94 mask machine11
Full automatic 2D KF94 mask machine13

Önümiň parametrleri

Ulanylýan bukulýan maska ​​önüminiň ululygy Bazar ululygy bilen bukulýan maskalar
Material giňligi Önümiň ululygyna görä
Önümçilik kuwwaty 45 ± 5pcs / minut
60Gerekli elektrik üpjünçiligi 220V / 380V, 50HZ / 60HZ
Ulanylýan howa üpjünçiligi 0.5∽0.7Mpa
bahalandyrylan güýç 7.5kw
Maşynyň ululygy 5700mm x 4500mm x 1900mm
Maşynyň agramy Bölüm boýunça agramy, bir bölüm 200KG-dan az

Önüm prosesi

Full automatic 2D KF94 mask machine14
Full automatic 2D KF94 mask machine15

Details diaplay

Full automatic 2D KF94 mask machine16

Kompaniýanyň maglumatlary

1+1 Full automatic plane mask machine08 (1)
1+1 Full automatic plane mask machine9 (1)
1+1 Full automatic plane mask machine10 (1)

Şahadatnama

slitting machine CE certification
roll forming machine CE certification
Mask machine certification

GAPLAMAK WE IŞLEMEK

1+1 Full automatic plane mask machine13 (1)

Sorag-jogap

1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?
Takyk däl, bu enjama bagly.

2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?
Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.

4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?
Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?
Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.6. 6.Siz söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biz öndüriji.

7. Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?
Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?
Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

9.Sizleşdirilen üpjün edýärsiňizmi?
Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

Kompaniýanyň maglumatlary

Maska enjamlaryny öndürijilerini öndürmekde ýöriteleşen Wuxi Hai Roll Fone Science and Technology Co., Ltd., bu pudakda 20 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bar.Enjamlarymyz 4 patentlenen önüm we 3 sany ýokary tehnologiýaly önüm ýaly birnäçe patent aldy.Bizde 20 hünärmen bar, Italiýada, Türkiýede we Koreýada hünärmen gurnama we tehniki in engineenerler, maska ​​maşynlaryny oturtmak we satmak üçin jogapkärdir.Biziň kompaniýamyz, içerde we daşary ýurtlarda iri we orta kärhanalar üçin enjam satyn alýan bölüm.Kompaniýanyň önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna eksport edilýär we müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Wuxi Hai Roll Fone1
Wuxi Hai Roll Fone2
Wuxi Hai Roll Fone3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň