Bol Hytaý Maskalary ýasamak üçin 3 sany ýüzli maska ​​enjamyny ugratmaga taýyn “Face Mask Machine” zawody we öndürijileri |HRF

3 Maska ýasamaga taýyn Maskalary ýasamak üçin ýüz maska ​​maşyny

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Eplenýän maska ​​maşynlary doly awtomatiki bukulýan maska ​​öndürmek üçin ulanylýar (Folding maskasy ýaly adaty modeller).

2. Eplenýän maska ​​maşynlarynyň iş prosesi şeýleräk: Köp gatly dokalmadyk mata rulonlary iýmitlenenden soň goşma rulon kebşirlenýär.Burun çyzyklary aýrylandan we kesilenden soň kebşirlenýär.Iki rulon rezin zolak awtomatiki usulda açylandan we kesgitlenen uzynlyga çenli kesilenden soň kebşirlenýär.Soňra maskalar iki bölege bölünýär.Ultrases kebşirlemekden we birleşdirmekden soň maskalar togalanýar we emele gelýär.Ahyrynda, bukulýan maskalary gutarýarys.

3. Folding tarapyndan öndürilen maskalar ajaýyp süzgüç effektine eýe, adamlaryň ýüzüne gaty laýyk we hiç hili basyş etmezden geýmek üçin amatly.Maskalar lukmançylyk, elektronika, magdançylyk, gurluşyk we ş.m. ýaly dürli ugurlara ulanylyp bilner .

1+1 Full automatic plane mask machine2 (1)
1+1 Full automatic plane mask machine1 (1)
1+1 Full automatic plane mask machine3 (1)

Önümiň parametrleri

Iş tizligi

Maska dilimleýji

100-120pcs / min

Gulak aýlaw baglaýjy maşyn (ultrases kebşirleýji maşyn)

Iň köp 40pcs / min

Maskanyň ululygy

(L) 175mm X (W) 95mm

Dokalan däl material giňligi

200mm

Material

Dokalan material , süzgüç kagyzy , burun gysgyjy, gulak aýlaw

Görnüşi

Gulagyň aýlaw görnüşi

Üýşmek belgisi

Sazlap bolýar

Kuwwat

13.5 KW

Ultrases ýygylygy

20 KHz

Gysylan howa

0.5-0.8 MPa

Naprýa .eniýe

220V, 50Hz

Agramy

1300 kg

Önüm prosesi

1+1 Full automatic plane mask machine4 (1)

Details diaplay

1+1 Full automatic plane mask machine6 (1)
1+1 Full automatic plane mask machine7 (1)

Kompaniýanyň maglumatlary

Maska enjamlaryny öndürijilerini öndürmekde ýöriteleşen Wuxi Hai Roll Fone Science and Technology Co., Ltd., bu pudakda 20 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bar.Enjamlarymyz 4 patentlenen önüm we 3 sany ýokary tehnologiýaly önüm ýaly birnäçe patent aldy.Bizde 20 hünärmen bar, Italiýada, Türkiýede we Koreýada hünärmen gurnama we tehniki in engineenerler, maska ​​maşynlaryny oturtmak we satmak üçin jogapkärdir.Biziň kompaniýamyz, içerde we daşary ýurtlarda iri we orta kärhanalar üçin enjam satyn alýan bölüm.Kompaniýanyň önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna eksport edilýär we müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Wuxi Hai Roll Fone1
Wuxi Hai Roll Fone2
Wuxi Hai Roll Fone3

Şahadatnama

slitting machine CE certification
roll forming machine CE certification
Mask machine certification

GAPLAMAK WE IŞLEMEK

1+1 Full automatic plane mask machine13 (1)

Sorag-jogap

1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?
Takyk däl, bu enjama bagly.

2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?
Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.

4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?
Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?
Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.6. 6.Siz söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biz öndüriji.

7. Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?
Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?
Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

9.Sizleşdirilen üpjün edýärsiňizmi?
Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň