Kislorod generatorynyň dem alşynyň käbir bilim nokatlary

Iş prosesikislorod generatorynyň dem almagyBäş iki orunlyk bäş taraplaýyn synag solenoid klapanlaryny dolandyrýan programma düzüji tarapyndan tamamlanýar, soň bolsa solenoid klapanlar degişlilikde on sany pnewmatik turbageçirijiniň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik edýär.Bäş iki orunlyk bäş taraplaýyn synag solenoid klapanlary degişlilikde çep dem alşyna, deň basyş we sag dem alyş ýagdaýlaryna gözegçilik edýär.Çep emişiň wagt akymy, deň basyş we sag emiş programma düzülip bilinýän gözegçilikde saklanýar.Elektrik togy öçürilen ýagdaýynda, iki sany iki orunlyk bäş taraplaýyn synag solenoid klapanlarynyň synag gazy pnewmatik turba klapanynyň ýapylýan portuna birikdirilýär.Amal çep emdiriş ýagdaýynda bolanda, çep soruşy dolandyrýan solenoid klapanlar güýçlenýär we synag gazy bu üç klapany açmak we gutarmak üçin çep sorujy klapanyň, çep sorujy klapanyň we sag egzoz klapanynyň birikmelerine birikdirilýär. sag siňdiriş diňi zaýalananda çep emdiriş prosesi.

https://www.chinasupplier-maskmachine.com/products/

Senagat kislorod generatorlarynyň işleýşinde we ulanylyşynda seresaplyklar.
1. Howa basyşyna we howa göwrümine görä akym ölçeýjisinden öň sazlaýyş klapanyny we akym ölçeýjisinden soň kislorod klapanyny sazlaň.Senagat kislorod generatorynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin akym tizligini islege görä sazlamaň.
2. Giriş klapanynyň we kislorod klapanyň açylmagy, arassalygyň talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin gaty uly bolmaly däldir.
3. Işe girizýän işgärler tarapyndan sazlanan klapanlar arassalygyna täsir etmezlik üçin öz islegi bilen aýlanmaly däldir.
4. Elektrik enjamlaryny elektron dolandyryş panelinde süýşürmäň we pnewmatik turba klapanlaryny sökmäň.
5. Operatorlar senagat kislorod generatorynyň dört basyş ölçegini yzygiderli barlamaly we enjamyň näsazlyklaryny seljermek üçin basyş üýtgemelerini gündelik ýazgylar hökmünde ulanmaly.
6. Iş ýerine ýetiriş sahypasynyň bahalaryny deňeşdirmek we meseleleri wagtynda çözmek üçin rozetkanyň basyşyny, akym ölçeglerini we kislorod arassalygyny yzygiderli synlaň.
7. Howanyň hilini üpjün etmek üçin tehniki talaplara laýyklykda senagat kislorod generatorynyň gysyjysyny, howa guradyjysyny we süzgüçini saklaň.Kompressor we howa guradyjy enjamy ýylda azyndan birnäçe gezek barlamaly, geýilýän bölekleri enjamlara tehniki hyzmat düzgünlerine laýyklykda çalyşmaly we abatlamaly süzgüç elementini derrew çalyşmaly.
8. Enjamlar düýpli abatlanylanda howany kesmeli (gaz bakynyň basyş ölçegi nol görkezýär) we düýpli abatlamak üçin güýji kesmeli.
9. Gündelik ýazgy sahypasyny dolduryň.
Senagat kislorod generatorynyň kadaly işleýiş ýagdaýy nähili?
1. Kuwwat görkezijisiniň çyrasy ýakylýar we çep emdiriş, deň basyş we sag sorujy görkeziji kislorodyň emele gelişini görkezýän aýlawly yşyklanýar.
2. Çep emiş görkezijisiniň çyrasykislorod generatorynyň dem almagydowam edýär, çep adsorbsion diňiniň basyşy deňagramlylyk basyşynda deňagramlylyk basyşyndan ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanýar, basyş deňleşende sag adsorbsion diňiň basyşy kem-kemden nola düşýär.Deňleşdirme görkezijisiniň çyrasy ýakylanda, çep we sag adsorbsion diňleriň basyşy kem-kemden bir ýokary we aşak deňagramlylyga ýeter.
3. Sag sorujy görkezijiniň çyrasy ýakylanda, dogry adsorbsion diňiň basyşy deňagramlylyk basyşyndan basyş deňleşende ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanýar, çep adsorbsion diňiniň basyşy bolsa deňagramlylyk basyşyndan nola çenli azalýar. basyş deňleşdirilýär.4. Kislorod rozetkasynyň basyşy gaz basyşynyň kadalydygyny we ulanylanda basyşyň birneme üýtgäp durýandygyny görkezýär, ýöne üýtgeşiklik gaty uly bolmaly däldir.
5. Senagat kislorod generatorynyň akym ölçeginiň akym görkezijisi esasan durnukly bolmaly we üýtgeme gaty uly bolmaly däldir.Akym ölçeýjiniň görkeziji bahasy kislorod enjamlarynyň bahalandyrylan gaz önümçiliginden uly bolmaly däldir.
6. Senagat kislorod generatorynyň kislorod ölçeginiň görkeziji bahasy kislorod enjamlarynyň kesgitlenen arassalygyndan pes bolmaly däldir we birneme üýtgäp biler, ýöne üýtgeme gaty uly bolmaly däldir.


Iş wagty: Fewral-09-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň