Bol Hytaý Peruda bazar zawodynda we öndürijilerinde kislorod öndüriji himiki himiýa |HRF

Peru bazaryndaky hünärmen kislorod öndüriji himiki

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Gysylan howa basyşy: 0.7-1.3MPa (7Bar-13Bar)
howaGöwrümi:5Nm3 / sag
howaArassalygy: 93% ± 2%
Çykyş basyşy: 0,5Mpa ýa-da talap boýunça
Çyg nokady: ≤-40 ℃
Elektrik güýji: 380V / 3P / 50HZ ýa-da özleşdirilen

PSA (Pressure Swing Adsorption) Tehnologiýa, kriogen däl howa bölünişiginde öwrülişik wehowaNesil tehnologiýasy ZMS-iň ýörite derejesini ulanýar (Zeolite Molekulýar elek).

Gysylan howa, klapanlaryň üstünden awtomatiki üýtgeşme bilen baglanyşykly Twin Tower PSA modulyndan geçýär.Sowadyjy guradyjydan geçensoň howa gurady.Guradylan gysylan howa indi Zeolit ​​molekulýar elekleriniň (ZMS) düşegi bilen gatnaşyga girer.Zeolit ​​molekulýar elekleri azot molekulalarynyň artykmaç adsorbsion häsiýetine eýe bolan adsorbentiň aýratyn derejesidir.Şol bir wagtyň özünde bir diň azot öndürmek sikliniň aşagynda galýar, beýleki diň bolsa atmosfera basyşyna depressiýa arkaly gazanylýar.ÇykýanhowaGaz, arka basyş sazlaýjysynyň kömegi bilen iň pes basyş saklanjak gämä iberilýär.

Haryt maglumatlary

Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (17) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (18) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (19) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (20)

Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (2) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (3)

Biz hakda

Kompaniýa PSA VPS azot zawody, PSA howa zawody, PSA ýokary PSA üýtgeýän basyş adsorbsion howa zawody, PSA üýtgeýän basyş adsorbsiýasy ýokary arassa wodorod zawody, howanyň dargamagy wodorod zawody wodorod, wodorod-azot deňeşdiriji enjam, gaz arassalaýjy enjam, gaz dikeldişi bilen üpjün edip biler enjamlar, howany arassalamak.
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli gaz üpjünçilik çözgütleri bilen üpjün edip bileris. Şeýle hem, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli gaz üpjünçiligi çözgütlerini berip bileris we müşderilere azot, howa we wodorod önümçilik enjamlary we degişli enjamlar bilen üpjün edip bileris. Müşderilere tehniki hyzmat berip bileris azot, howa, wodorod we şuňa meňzeş enjamlar, tehniki taýýarlyk we tehniki maslahat beriş we ş.m. Kompaniýa öndürýän enjamlar reňkli, gara metal, ýylylygy bejermek, himiýa senagaty, nebit senagaty, plastmassa senagaty, rezin senagaty, elektron senagatynda giňden ulanylýar , piwo we içgi, azyk önümlerini tygşytlamak, metallurgiýa senagaty, aýna senagaty, kömür senagaty, howa giňişligine tehnologiýa goldawy we beýleki pudaklar. Enjamlar durnukly we ygtybarly.
Esasy: landokarky howa enjamy, daglyk dispersiýa howa üpjünçiligi enjamy, PSA üýtgeýän basyş adsorbsion sianid zawody, PSA üýtgeýän basyş adsorbsion howa zawody PSA VPS howa zawody, PSA VPS ýokary arassa wodorod zawody, çylşyrymly dargadyjy zawod radon enjamy, wodorod-azot paýlaýjy enjam, gazy arassalaýjy enjam, gazy dikeldiş enjamy, gaz arassalaýjy proýekt ýaly howa gaz enjamlary.

Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (16)

Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (4) 0bfa2f67Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (12) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (13) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (14) 83e3f16d

Home Oxygen Making Machine Home Oxygen

Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (6) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (7) Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator (8)

Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator2
Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator3
Home Oxygen Making Machine Home Oxygen Generator4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň