Bol Hytaý Iň oňat üpjün ediji doly çaga bezi öndürýän zawod we öndürijiler |HRF

Iň oňat üpjün ediji doly çaga bezi öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Enjamlaryň funksiýasy we parametri: çaga bezi maşynyň bahasy

1. highokary awtomatlaşdyrylan doly serw awto-dolandyryş ulgamy, şol bir wagtyň özünde enjam müşderileriň isleglerine görä kämilleşdirilip bilner.

2. CEewropanyň CE ülňülerine laýyklykda dizaýn, CE şahadatnamasyndan geçdi, Elektrik bölekleri CE ýa-da UL hil şahadatnamasyndadyr, howpsuzlyk gorag bölümi, howpsuzlyk gapysy we gyssagly duralga we ş.m.

3. Zapas şaýlaryň köpüsi takyk gözegçilikde saklanýar, esasy mehaniki bölekler CNC gaýtadan işleýär, Esasy autsorsing bölekleri dünýä belli marka.

4. Işleýiş interfeýsi, ynsanperwer dizaýnly we amaly maglumatlary islän wagtyňyz ýygnap boljak pudaklaýyn PLC.

5. Onlaýn ululygy barlamak, ýerleşiş barlagy, ýitirilen barlag, tegmilleri skanirlemek we ş.m. alyp bilýän kamera gözegçilik ulgamyny gurnamak mümkin ..

6. Müşderileriň talaplaryna görä beýleki goşmaça funksiýalar saýlanyp bilner:

a.“Jumbo roll” awto bölüniş serwony dolandyrmak b.“Jumbo roll” awto bölüniş öwrüjisine gözegçilik c.Jumbo roll ýarym awtomat açylmaz

d.Doly serw dolandyryş dolandyryş enjamy (Awtoulag gaplaýyş enjamy) e.Awtomatiki gaplama möhürleýji maşyn

 

Esasy tehniki parametr: çaga bezi enjamy

1. Bu enjamdan çykýan önümler: XL, L, M we S çaga bezi

2. Taslanan tizlik: 600 PCS / min

3. Önümçiligiň tizligi: 450-500 PCS / min

4. Enjamlaryň umumy ululygy: 28m (L) × 7m (W) × 3.4m (H)

5. Maşyn güýji: takmynan.300KW (380V, 50Hz)

6. Enjamlaryň agramy: takmynan 52,000 kg

7. Doly servo dolandyryş stakeri (awtomatiki gaplaýyş enjamy)

8. Önümçiligiň tizligi: 25 halta / min

 

Baby Diaper production line2
Baby Diaper production line3
Baby Diaper production line4

Önümiň parametrleri

Baby Diaper production line5
Baby Diaper production line6

Önüm prosesi

Baby Diaper production line7
Baby Diaper production line8
Baby Diaper production line9

Details diaplay

Baby Diaper production line10
Baby Diaper production line11

Kompaniýanyň maglumatlary

Maska enjamlaryny öndürijilerini öndürmekde ýöriteleşen Wuxi Hai Roll Fone Science and Technology Co., Ltd., bu pudakda 20 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bar.Enjamlarymyz 4 patentlenen önüm we 3 sany ýokary tehnologiýaly önüm ýaly birnäçe patent aldy.Bizde 20 hünärmen bar, Italiýada, Türkiýede we Koreýada hünärmen gurnama we tehniki in engineenerler, maska ​​maşynlaryny oturtmak we satmak üçin jogapkärdir.Biziň kompaniýamyz, içerde we daşary ýurtlarda iri we orta kärhanalar üçin enjam satyn alýan bölüm.Kompaniýanyň önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna eksport edilýär we müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Wuxi Hai Roll Fone1
Wuxi Hai Roll Fone2
Wuxi Hai Roll Fone3

Şahadatnama

slitting machine CE certification
roll forming machine CE certification
Mask machine certification

GAPLAMAK WE IŞLEMEK

1+1 Full automatic plane mask machine13 (1)

Sorag-jogap

1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?
Takyk däl, bu enjama bagly.

2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?
Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.

4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?
Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?
Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.6. 6.Siz söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biz öndüriji.

7. Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?
Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?
Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

9.Sizleşdirilen üpjün edýärsiňizmi?
Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň